HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/06/2023 CFM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
  + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  + Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2023
 • 19/06/2023 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  + Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo của ban kiểm soát.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Thời gian họp: 19/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.