HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 MND: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Thứ Hai ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
            - Nội dung họp: + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
  + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 19/04/2021 SDV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDV của CTCP Dịch vụ Sonadezi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2020;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  + Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  + Tiền lương/ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: + Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo về việc tạm hoãn triển khai công việc liên quan đến chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Báo cáo công tác Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/04/2021 SZE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZE của CTCP Môi trường Sonadezi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến từ ngày 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021 (TCPH thông báo ngày cụ thể sau).
            - Địa điểm tổ chức họp: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  +Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  +Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: +Thông qua tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
  + Một số nội dung khác
 • 23/04/2021 MQB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả họat động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 24/04/2021 HTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
  + Báo cáo của Ban Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020, dự kiến năm 2021;
  + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến năm 2021;
  + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
            - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,64%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 64 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh vào ngày 12/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.