HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/06/2023 BUD: Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Tài liệu đính kèm: https://vsd.vn/vi/ad/158993

 • 16/06/2023 NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 360 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
 • 22/06/2023 CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 22/06/2023. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.năm 2022
 • 24/06/2023 MPY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty (Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trên website của công ty: htpp://mtdtphuyen.com.vn).
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
            - Thời gian họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
 • 27/06/2023 VLP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Tờ trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023.
  + Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
  + Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2022.
  + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
            - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
  + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2023.
  + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 86, Đường 3/2, Phường 1, TP Vũng Tàu
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.