HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/04/2021 SZE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZE của CTCP Môi trường Sonadezi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến từ ngày 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021 (TCPH thông báo ngày cụ thể sau).
            - Địa điểm tổ chức họp: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  +Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  +Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: +Thông qua tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
  + Một số nội dung khác
 • 23/04/2021 MQB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả họat động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 24/04/2021 HTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
  + Báo cáo của Ban Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020, dự kiến năm 2021;
  + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến năm 2021;
  + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
            - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,64%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 64 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh vào ngày 12/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/04/2021 MBN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBN của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 04/2021 (Thời gian chính thức sẽ có thông báo mời họp sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: http://moitruongdothibacninh.com.vn)
 • 27/04/2021 MLC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Nhà thi đấu Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, số 099, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua mức lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và tổng mức lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2021;
  + Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  + Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;
  + Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.