HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/06/2024 CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ – Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng, (địa chỉ: số 08 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 24/6/2024. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và CCCD/CMND). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 24/06/2024 MHP: Ngày 24/06/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 26/06/2024 MPY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty (Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trên website của công ty: htpp://mtdtphuyen.com.vn).
 • 26/06/2024 MTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTV của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo theo thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: tại TP Vũng Tàu (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
 • 27/06/2024 VLP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Số 86, Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long
            - Nội dung họp: + Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024.
  + Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
  + Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
            - Nội dung họp: + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023.
  + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
  + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2024.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.