HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 25
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/03/2020 MPY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường (Nội dung chi tiết sẽ công bố trên website của tổ chức phát hành chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội theo quy định).
 • 27/03/2020 MDA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDA của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 27/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
  + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/04/2020 SZE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZE của CTCP Môi trường Sonadezi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  +Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
  +Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  +Thông qua tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2015-2020);
  +Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ I (2015-2020) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2020-2025);
  + Công tác nhân sự;
  + Một số nội dung khác