HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/04/2024 UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
            - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2024;
  + Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
            - Nội dung họp: + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk.
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024
 • 11/05/2024 VTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTR của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 5 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau.
            - Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.