HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/06/2024 DUS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
  + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Tờ trình thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024;
  + Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2024;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP. Đà Lạt
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 6/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.