HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 TSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSD của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ 7h00-11h30 ngày 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Hòn Ngư – 228 đường Bình Minh – phường Nghi Thu – thị xã Cửa Lò – Nghệ An
            - Nội dung họp: Các nội dụng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 24/04/2021 UMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h00, Thứ Bảy ngày 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (số 52/93, đường Quang Trung, thành phố Nam Định)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
  + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 27/04/2021 UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đô Thị và Môi trường Đắk Lắk – số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021;
  + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
            - Nội dung họp: + Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung, quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung về Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.
 • 14/12/2021 SDA: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2014
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2014
  3. Lý do và mục đích: 
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2015
            - Địa điểm thực hiện: 
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà từ ngày 15/12/2014. Khi đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2015
            - Địa điểm thực hiện: 
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà từ ngày 15/12/2014. Khi đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
  -------
  Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2011 & 2013: Đổi ngày 15/12/2015 sang 15/12/2016
  -------
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2015/12/16/SDA_2015.12.16_329e2d0_3435-vsd_2015-12-15_1443_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/18/1.SDA_2018.12.18_7323836_sda_thay_doi_vsd.jpg

 • 14/12/2021 SDA: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2014
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2014
  3. Lý do và mục đích: 
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2015
            - Địa điểm thực hiện: 
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà từ ngày 15/12/2014. Khi đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2015
            - Địa điểm thực hiện: 
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà từ ngày 15/12/2014. Khi đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
  -----
  Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2011 & 2013: Đổi ngày 15/12/2015 sang 15/12/2016
  -----
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2015/12/16/SDA_2015.12.16_329e2d0_3435-vsd_2015-12-15_1443_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/18/1.SDA_2018.12.18_7323836_sda_thay_doi_vsd.jpg

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.