HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 28
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/06/2019 KTU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTU của CTCP Môi trường đô thị Kom Tum như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 32,922%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.292,2 đồng). Tổng số tiền cổ tức được nhận của cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Địa chỉ: Số 200 đường Ure, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bắt đầu từ ngày 20/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 24/06/2019 CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3,34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 334 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (địa chỉ: số 8 khu I Vạn Sơn, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 24/06/2019 (Khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/06/2019 TTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTT của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2019, Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi bà Tây Ninh (địa chỉ: Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) và đăng trên website http://tanitour.com.vn.
            - Nội dung họp: - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
  - Kế hoạch tài chính năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán;
            - Nội dung họp: - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2018;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2019;
  - Thông qua tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019;
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;
  - Một số vấn đề khác liên quan.
 • 26/06/2019 VLP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Số 86, Đường 3 tháng 2, P.1, TP Vĩnh Long
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
 • 28/06/2019 NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Cuối tháng 06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến hội trường trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An – Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ An
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.