HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/03/2024 VNX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNX của CTCP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2023;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, đề xuất chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 – 2028;
  + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024;
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách quân đội – Cục đối ngoại – 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2024
 • 14/09/2026 YEG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/9/25/20230925_20230925___yeg___tb_so_1602_vv_giao_dich_ck_thay_doi_dang_ky_niem_yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.