HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/08/2020 HPT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (500đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh (giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 12/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, Công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm được 10 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.107 cổ phiếu sẽ nhận thêm (1.107*10%=110,7 cổ phiếu). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận 110 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ (0,7 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính-CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh (giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.