HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/07/2024 HPT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 8h30, Thứ Tư ngày 17/07/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2023;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.