HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/06/2022 TVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVG của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Sẽ được công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 22/06/2022 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h30, ngày 22/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/06/2022 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến thực hiện ngày 24/06/2022, Thời gian cụ thể TCPH sẽ gửi thư mời đến cổ đông và đăng trên Website của Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của hoạt động của Tổng Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trà thù lao năm 2022;
  + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 30/06/2022 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến thực hiện ngày 08/04/2022, thời gian cụ thể Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông và đăng trên website Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  + Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022.
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
  + Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022.
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  + Bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022- 2027.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 23/12/2022 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 05/06/2018
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Hội trường PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi phí, thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2018;
  + Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/06/2018
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán – Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 29/06/2018 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/2/1.PVE_2018.7.2_fc60db7_2782v_20180629_1.PDF
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/17/1.PVE_2018.7.17_3c3b2a8_2914v_20180716_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/27/1.PVE_2018.12.27_54428f2_4660v_20181226_1.PDF

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.