HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/06/2022 TVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVG của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Sẽ được công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 22/06/2022 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h30, ngày 22/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/06/2022 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến thực hiện ngày 24/06/2022, Thời gian cụ thể TCPH sẽ gửi thư mời đến cổ đông và đăng trên Website của Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của hoạt động của Tổng Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trà thù lao năm 2022;
  + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 30/06/2022 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
  Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021;
  + Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
 • 30/06/2022 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến thực hiện ngày 08/04/2022, thời gian cụ thể Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông và đăng trên website Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  + Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022.
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
  + Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022.
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  + Bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022- 2027.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.