HOSE (2) | HNX (6) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/03/2020 VCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/03/2020 (thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến phòng họp tầng 21, tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020;
  + Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  + Phương án phân phối quỹ tiền lương năm 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 • 25/03/2020 TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến vào tháng 4/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – Số 11 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4, địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0258. 3563602 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/03/2020, khi nhận cổ tức yêu cầu cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/04/2020 UPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPC của CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: +Tại văn phòng CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.
  +Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  + Một số vấn đề khác (nếu có).
 • 25/12/2020 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 05/06/2018
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Hội trường PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi phí, thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2018;
  + Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/06/2018
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán – Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 29/06/2018 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/2/1.PVE_2018.7.2_fc60db7_2782v_20180629_1.PDF
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/17/1.PVE_2018.7.17_3c3b2a8_2914v_20180716_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/27/1.PVE_2018.12.27_54428f2_4660v_20181226_1.PDF