HOSE (2) | HNX (4) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 25
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/12/2022 TV3: Ngày 02/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1.241.223 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 23/12/2022 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 05/06/2018
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Hội trường PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi phí, thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2018;
  + Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/06/2018
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán – Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 29/06/2018 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/2/1.PVE_2018.7.2_fc60db7_2782v_20180629_1.PDF
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/17/1.PVE_2018.7.17_3c3b2a8_2914v_20180716_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/27/1.PVE_2018.12.27_54428f2_4660v_20181226_1.PDF

 • 27/12/2022 TV2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/11/9/20221109_20221108___tv2___tb_ndkcc_chi_tra_co_tuc_2021_va_ph_cp_de_tang_von_tu_nvcsh.pdf

 • 29/06/2023 HEJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEJ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/01/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại: Phòng Tài chính kế toán - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, địa chỉ: Tầng 2, số 95/2, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, kể từ ngày 14/01/2022.
  * Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản: cổ đông chịu chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận tiền.
  Các biểu mẫu hướng dẫn nhận cổ tức được đăng tải tại website Tổng Công ty http://www.hec.com.vn.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/29/1_hej_2022_6_29_5c61c78_2829v_20220624_1.PDF

 • 25/12/2023 VTK: Ngày 25/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.