HOSE (2) | HNX (6) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/04/2020 VTK: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 14h00 ngày 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 20/04/2020 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h30’ ngày 20/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/04/2020 VGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGV của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8, Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo tại Đại hội.
 • 24/04/2020 TVH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến Thứ Sáu, ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị:
  • Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  • Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  • Phê duyệt thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
 • 24/04/2020 VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thắng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.