HOSE (2) | HNX (4) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/06/2024 VBG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 17/6/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, số 30 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 17/6/2024 và xuất trình Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/06/2024 PPE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPE của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8 giờ 00 ngày 21/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau)
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/06/2024 HEJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEJ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP, số 2, ngõ 92, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng trên website của Tổng công ty: http://hec.com.vn theo quy định
 • 26/06/2024 DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 02/07/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Bắt đầu từ ngày 02/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
  a) Những nội dung đề nghị xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:
  1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  2. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024;
  4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
            - Nội dung họp: 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
  7. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;
  8. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  b) Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2024
 • 27/06/2024 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 25 tháng 4 năm 2024, Công ty sẽ gửi thư mời đến Cổ đông và đăng trên Website của Công ty
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty – số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
            - Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.