HOSE (2) | HNX (5) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 32
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 PLE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLE của CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30, thứ hai ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 20/04/2021 UPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPC của CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: tại văn phòng CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  + Một số vấn đề khác (nếu có).
 • 22/04/2021 CVH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVH của CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/4/2021, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và báo cáo nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 – 2026;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2020, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của người quản lý công ty.
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung Sửa đổi, bổ sung điều lệ.
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
  + Thông qua các nội dung khác thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 23/04/2021 VBG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV , Số 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/04/2021 TV2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/4/20210304_20210304 - TV2 - TB NDKCC DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.