HOSE (4) | HNX (9) | UPCOM (34) Tổng số công ty: 47
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/04/2020 USC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu USC của CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tại số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
            - Nội dung họp: Chi tiết tại Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 09/04/2020 YEG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/11/20200311_20200311 - YEG - TB Chot DS to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf

 • 10/04/2020 VNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 sáng Thứ 6, ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phân phối các quỹ;
  + Xem xét các báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
  · Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  · Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020
  · Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  · Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020
  · Các nội dung khác.
 • 15/04/2020 VTK: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTK của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 14h00 ngày 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 19/04/2020 EFI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EFI của CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/4/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông
            - Nội dung họp: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông