HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và năng lượng VCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 28/04/2021 ASM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - ASM - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN 2021.pdf

 • 28/04/2021 MLS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; Một số nội dung khác.
 • 29/04/2021 APT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APT của CTCP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.