HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/04/2020 SEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông
 • 29/04/2020 APT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APT của CTCP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.
 • 29/04/2020 ASM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/9/20200309_20200309 - ASM - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN 2020.pdf