HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/12/2019 PSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến vào đầu tháng 10/2019, thời gian cụ thể TCPH Sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác.
 • 30/12/2019 PSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.