HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/06/2024 SVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVN của CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo thời gian họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo địa điềm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời và đăng tải trên Website của Công ty
 • 26/06/2024 FGL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FGL của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, thông qua các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và người liên quan, thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty và các vấn đề khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024 (Theo thông báo mời họp)
 • 26/06/2024 BHG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHG của CTCP Chè Biển Hồ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023, thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024 (Theo thông báo mời họp)
 • 26/06/2024 LTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 • 28/06/2024 DRG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRG của CTCP Cao su Đắk LắK như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 28/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Dakruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
            - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk sẽ thông báo trực tiếp trên website của Công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.