HOSE (6) | HNX (2) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 HKT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKT của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào thứ 6, ngày 09/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023…và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: https://www.egovietnam.com.vn/)
 • 20/06/2023 DRG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRG của CTCP Cao su Đắk LắK như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
            - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  + Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của kiểm toán độc lập;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
  + Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác theo quy định pháp luật.
 • 17/03/2025 HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/10/20220510_20220510___hsl___thong_bao_ve_viec_niem_yet_va_giao_dich_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.