HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 PGI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã CK: PGI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/8/20210308_20210308 - PGI - TB NDKCC dai hoi.pdf

 • 22/04/2021 MIG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã CK: MIG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/8/20210308_20210308 - MIG - TB DKCC du DHDCD thuong nien 2021 va ung cu de cu TV.HDQT.pdf

 • 23/04/2021 BMI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã CK: BMI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/12/20210312_20210311 - BMI - TB ngay DKCC tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 23/04/2021 VNR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNR của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2020;
  + Phê chuẩn thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiếm soát, thư ký năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Sửa đổi điều lệ (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC);
  + Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị (theo Thông tư 116/2020/TT- BTC);
            - Nội dung họp: + Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (theo Thông tư 116/2020/TT- BTC);
  + Sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC);
  + Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
  + Nội dung khác (nếu có).
 • 27/04/2021 ABI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ có thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020;
  + Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách năm 2020, kế hoạch ngân sách năm 2021 của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị;
  + Các vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 08/04/2021 tại phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ tầng 6 tòa nhà 29T1 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.