HOSE (4) | HNX (3) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/08/2020 ABI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 14/08/2020 tại phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ tầng 6 tòa nhà 29T1 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 31/08/2020 PTI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTI của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán PTI (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/11/2020 BIC: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết của Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BIC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2016/1/13/20160113_20160113 - BIC - TB GIAO DICH CP THAY DOI NIEM YET.pdf

 • 18/12/2020 BVH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/9/20200109_20200109 - BVH - 4.TB vv Ny va Gd CP thay doi ny.pdf

 • 04/05/2021 BVH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/7/19/20180719_20180719 - BVH - TB vv niem yet va giao dich CP thay doi niem yet.pdf