HOSE (11) | HNX (13) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 32
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 SSI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/c9725b49-d5dc-4f26-bb95-08e77e303d38?ridx=1184165517

 • 22/04/2021 HCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/28/20210128_20210127 - HCM - TB ngay DKCC hop DHDCD TN 2021.pdf

 • 22/04/2021 VND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VND của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 23/04/2021 AAS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAS của CTCP Chứng khoán SmartInvest như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty;
  + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Một số nội dung khác.
  (Thời gian, nội dung và địa điểm chính xác Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).
 • 23/04/2021 TVS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã CK: TVS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/12/20210312_20210312 - TVS - THONG BAO NGAY DKCC THAM DU DHDCDTN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.