HOSE (11) | HNX (15) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 39
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/06/2021 VIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIG của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020;
  + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (một số chỉ tiêu chính);
  + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021;
  + Xin ý kiến về vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2021;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cô đông.
 • 24/06/2021 TVB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán Trí Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 9,6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 960 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tạm ứng cổ tức tại trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội từ ngày 24/06/2021 và thực hiện xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ nhân thân khác khi làm thủ tục.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/06/2021 VIX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/15/20210415_20210415 - VIX - TB ngay dkcc de hop DHCD TN.pdf

 • 28/06/2021 IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau theo thư mời
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 29/06/2021 BMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tp. Hồ Chí Minh (chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp)
            - Nội dung họp: Sẽ thông báo trong thư mời họp và website theo quy định.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.