HOSE (14) | HNX (14) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 41
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2020 ART: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 17/04/2020 VIX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIX của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
 • 22/04/2020 VCI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã CK: VCI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/12/20200312_20200312 - VCI - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2020.pdf

 • 24/04/2020 FIT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã CK: FIT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/19/20200319_20200319 - FIT - TB ngay DKCC to chuc DHDC thuong nien nam 2020.pdf

 • 24/04/2020 ORS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ORS của Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Tầng 3, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của tổ chức phát hành và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác.