HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/04/2020 EVF: Ngày 03/04/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 03/04/2020 TVC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  + Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Thông qua phương án chuyển đổi cổ phiếu TVC sang niêm yết trên sàn HSX;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.
 • 07/04/2020 FTS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã CK: FTS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/3/20200303_20200303 - FTS - TB NDKCC chot danh sach dai hoi.pdf

 • 17/04/2020 ART: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/04/2020 TCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCI của CTCP Chứng khoán Thành Công như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 18/04/2020 (chi tiết thông báo trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính 2019; Báo cáo của HĐQT 2019; Báo cáo của BKS 2019; Kế hoạch kinh doanh 2020; Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và 2020; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).