HOSE (15) | HNX (13) | UPCOM (11) Tổng số công ty: 39
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/01/2022 IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/01/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau theo thư mời
            - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/01/2022 VUA: Ngày 25/01/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (VUA)
 • 28/01/2022 SHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 13h30 ngày 28/01/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng hội thảo khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/02/2022 TVB: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã CK:TVB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/12/29/20211229_20211229 - TVB - TB NDKCC to chuc DHDCD thuong nien 2022.pdf

 • 20/02/2022 TVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/02/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty)
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  + Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.