HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/03/2024 PSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 28/03/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
 • 15/04/2024 SEP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; Báo cáo về tiến độ thực hiện của dự án Nhà máy lúa gạo tại Hải Lăng;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình điều chỉnh việc thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng sang thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng;
  + Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị;
  + Tờ trình thành lập Nhà máy phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị.
            - Nội dung họp: + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:
  · Mã ngành: 1074 – Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự
  · Mã ngành: 3811 – Thu gom rác thải không độc hại
  · Mã ngành: 3821 – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
            - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2024, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
 • 25/04/2024 VIF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIF của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin cụ thể có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được thông báo tới các cổ đông Tổng công ty
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/06/2024 NSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công Ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai số 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
            - Hình thức trả: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
 • 17/03/2025 HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/10/20220510_20220510___hsl___thong_bao_ve_viec_niem_yet_va_giao_dich_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.