HOSE (44) | HNX (19) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 88
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/09/2021 TVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 22/09/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty).
            - Nội dung họp: + Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 24/09/2021 PHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHS của CTCP Chứng khoán Phú Hưng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 330 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở và Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2021 EVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EVS của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong quý 3/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
  + Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  + Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
 • 04/10/2021 LPB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã CK: LPB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/c0ea0ab5-4291-4863-be27-5e8059a8f627?ridx=1844561809

 • 06/10/2021 SHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần SHS sẽ được quyền nhận thêm: 155*5/100=7,75 làm tròn xuống thành 7 cổ phần SHS, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
            - Giá phát hành: 13.500 đồng/cổ phiếu
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:
  · Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán
  · Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.
  · Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (103.634.101 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được Hội đồng quản trị phê duyệt.
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần còn lại này sẽ được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
  Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: chào bán.
  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (155:2) = 77,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu.
            - Thông tin về tài khoản đặt mua:
                 + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
                 + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội
                 + Số tài khoản: 1012248105
            - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
            - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 31/08/2021
                 + Thời gian kết thúc: 28/09/2021
            - Thời gian đăng ký đặt mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 31/08/2021
                 + Thời gian kết thúc: 04/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
            - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.