HOSE (34) | HNX (19) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 73
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/05/2019 EIB: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 như sau: 

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/13/20190513_20190513 - EIB - TB to chuc DHDCD thuong nien 2019 lan 2.pdf

 • 27/05/2019 VDS: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã CK: VDS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/4/20190504_20190504 - VDS - TB ngay dkcc chi tra co tuc tien mat dot 2 2018.pdf

 • 03/06/2019 VCI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã CK: VCI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/4/20190504_20190504 - VCI - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Dot 2 Nam 2018 Bang Tien.pdf

 • 06/06/2019 API: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h00 ngày 06/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3, tòa nhà Grandplaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  + Thông qua phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2018;
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2019;
  + Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;
  + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/06/2019 BVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/06/2019 đến 30/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.