HOSE (8) | HNX (4) | UPCOM (21) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/03/2021 HSL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (mã CK: HSL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/9/20210209_20210209 - HSL - TB chot DS Tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 20/04/2021 PSW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: 151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 23/04/2021 SSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam (mã CK: SSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/4/20210304_20210304 - SSC - TB NDKCC DHDCD TN 2021.pdf

 • 30/04/2021 FGL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FGL của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua trích lập các quỹ năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua bầu thay thế Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác.
 • 30/04/2021 BHG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHG của CTCP Chè Biển Hồ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác...
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.