Chỉ tiêu Đơn vị tính
Qua đêm %
1 tuần %
2 tuần %
1 tháng %
3 tháng %
6 tháng %
12 tháng %
22/01/2019 21/01/2019 18/01/2019 Đồ thị
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam