Chỉ tiêu Đơn vị tính
Qua đêm %
1 tuần %
2 tuần %
1 tháng %
3 tháng %
6 tháng %
12 tháng %
13/03/2017 10/03/2017 09/03/2017 Đồ thị
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam