Chỉ tiêu Đơn vị tính
Qua đêm %
1 tuần %
2 tuần %
1 tháng %
3 tháng %
6 tháng %
12 tháng %
11/12/2017 08/12/2017 07/12/2017 Đồ thị
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam