Chỉ tiêu Đơn vị tính
TỔNG THU Tỷ VNĐ
Thu trong nước (Không kể thu từ dầu thô) Tỷ VNĐ
Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Tỷ VNĐ
Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ VNĐ
Thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh Tỷ VNĐ
Thuế sử dụng đất nông nghiệp Tỷ VNĐ
Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Tỷ VNĐ
Lệ phí trước bạ Tỷ VNĐ
Thu xổ số kiến thiết Tỷ VNĐ
Thu phí xăng dầu Tỷ VNĐ
Thu phí, lệ phí Tỷ VNĐ
Các khoản thu về nhà đất Tỷ VNĐ
Các khoản thu khác Tỷ VNĐ
Thu từ dầu thô Tỷ VNĐ
Thu từ hải quan Tỷ VNĐ
Thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu Tỷ VNĐ
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu Tỷ VNĐ
Thu viện trợ không hoàn lại Tỷ VNĐ
2015 2014 2013 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê