Chỉ tiêu Đơn vị tính
Số lượng lao động Triệu người
Nông, lâm nghiệp và thủy sản Triệu người
Công nghiệp và Xây dựng Triệu người
Dịch vụ Triệu người
Số người thất nghiệp thành thị Triệu người
Tăng trưởng lực lượng lao động %
Tỷ lệ lao động/dân số %
Tỷ lệ nam %
Tỷ lệ nữ %
Tỷ lệ thất nghiệp thành thị %
2016 2015 2014 Đồ thị
Nguồn: ADB