TRẦN THỊ HƯỜNG
Trần Thị Hường

Phó CTHĐQT/Thành viên UBKTNB

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)

CN Kinh tế

62 tuổi

24.09 tỷ VND

Tài sản cá nhân

24.09 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Thị Hường
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Quảng Ngãi
Quê quán : Quảng Ngãi
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó CTHĐQT/Thành viên UBKTNB
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)
2006
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PDR
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PDR
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Những đóng góp cho Công ty Phát Đạt khi là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Tham gia hoạch định, phản biện các chiến lược phát triển trung hạn của Công ty, bao gồm chiến lược đầu tư kinh doanh, chiến lược tài chính và chiến lược nhân sự của Công ty.

- Tham gia hoạch định kế hoạch kinh doanh hàng năm, chú trọng việc cân bằng giữa mục tiêu tài chính với các mục tiêu phi tài chính bảo đảm cho Công ty phát triển bền vững, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

- Hỗ trợ thường xuyên và có hiệu quả cho Chủ tịch HĐQT trong việc: định hướng các thay đổi và các giải pháp trong công tác quản lý tài chính kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty; triển khai thực hiện các nội dung liên quan tài chính kế toán và giám sát Ban Điều hành Công ty thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến đầu tư kinh doanh, tài chính hoặc những giao dịch kinh tế khác mà Hội đồng Quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của các thành viên trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

- Kiểm soát chương trình và nội dung tài liệu phục vụ cho các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông định kỳ và bất thường (nếu có).

- Thực hiện vai trò Người phụ trách công bố thông tin của Công ty: Kiểm tra các nội dung công bố thông tin trước khi thực hiện

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.