PHÍ MẠNH CƯỜNG
Phí Mạnh Cường

CTHĐQT

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF)

CN Kinh tế

54 tuổi

0.045 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.045 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phí Mạnh Cường
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bắc Giang
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF)
2010
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIF
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIF
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Đến ngày 27 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Đến ngày 27 tháng 06 năm 2019 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Từ ngày 27 tháng 06 năm 2019 đến ngày 27 tháng 06 năm 2019 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.