VS-Sector: VS-Real Estate

694.05

-3.76 (-0.54%)
10/21/2021

Volume 186,619,034

Val. 5,029,973,400,100

Foreign Buy 3,711,100

Foreign Sell 11,950,400

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AGGHOSEReal Estate Development82,750,57745,600 +650(+1.45%)45,150
2APIHNXReal Estate Development35,400,00056,000 +400(+0.72%)49,400
3BAXHNXLessors of Real Estate8,200,00074,000 -1,500(-1.99%)74,000
4BCEHOSEReal Estate Development35,000,00017,100 +750(+4.59%)15,200
5BCMHOSELessors of Real Estate1,035,000,00045,000 +200(+0.45%)45,250
6BIIHNXLessors of Real Estate57,680,00017,300 +1,500(+9.49%)16,400
7CCLHOSEActivities Related to Real Estate47,499,88517,300 +200(+1.17%)15,500
8CDCHOSEReal Estate Development21,988,71614,900 -100(-0.67%)14,800
9CEOHNXReal Estate Development257,339,98510,700 -100(-0.93%)11,200
10CIGHOSEReal Estate Development31,539,9477,290 0(0%)7,480
11CKGHOSEReal Estate Development82,499,78125,350 +400(+1.60%)26,000
12CREHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers95,999,80029,200 +550(+1.92%)30,000
13D11HNXReal Estate Development6,551,96531,300 -1,300(-3.99%)33,100
14D2DHOSEReal Estate Development30,259,74263,300 +2,900(+4.80%)56,100
15DIGHOSEReal Estate Development499,890,96239,900 +1,550(+4.04%)37,400
16DRHHOSEActivities Related to Real Estate60,353,93319,550 +950(+5.11%)20,900
17DTAHOSEReal Estate Development18,059,83221,350 -400(-1.84%)22,000
18DXGHOSEReal Estate Development596,025,56221,750 +550(+2.59%)21,550
19DXSHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers358,201,20830,300 -500(-1.62%)31,200
20EVGHOSEReal Estate Development105,000,00013,200 +300(+2.33%)12,000
21FDCHOSELessors of Real Estate38,623,48814,500 +400(+2.84%)14,500
22FIRHOSEReal Estate Development27,039,86439,500 +250(+0.64%)39,800
23FLCHOSEReal Estate Development709,997,80712,000 +450(+3.90%)12,000
24HARHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers95,684,0908,040 +20(+0.25%)7,280
25HDCHOSEReal Estate Development86,469,66496,100 +1,500(+1.59%)94,000
26HDGHOSEReal Estate Development163,631,71866,000 +100(+0.15%)64,300
27HLDHNXReal Estate Development20,000,00044,500 +1,500(+3.49%)39,900
28HPXHOSEReal Estate Development304,168,58131,500 +50(+0.16%)30,700
29HQCHOSEReal Estate Development476,599,2744,750 +310(+6.98%)4,110
30HU1HOSEReal Estate Development10,000,00011,400 +100(+0.88%)11,400
31HUTHNXReal Estate Development268,631,96510,500 0(0%)10,300
32ICGHNXReal Estate Development17,572,00013,000 +900(+7.44%)9,100
33IDVHNXLessors of Real Estate21,023,30762,000 0(0%)61,300
34IJCHOSEReal Estate Development217,097,32331,100 -200(-0.64%)30,800
35ITAHOSELessors of Real Estate938,321,5757,950 +10(+0.13%)7,850
36ITCHOSEReal Estate Development79,285,93420,700 +1,350(+6.98%)17,950
37KBCHOSELessors of Real Estate569,760,18942,650 -450(-1.04%)45,200
38KDHHOSEReal Estate Development642,937,06944,900 +600(+1.35%)43,850
39KHGHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers174,817,54714,500 +200(+1.40%)14,800
40KOSHOSEActivities Related to Real Estate165,031,33532,250 +150(+0.47%)32,000
41KSFHNXReal Estate Development300,000,00075,100 -3,900(-4.94%)73,300
42L14HNXReal Estate Development26,834,641133,200 +5,300(+4.14%)123,000
43LDGHOSEActivities Related to Real Estate239,447,2118,600 0(0%)8,150
44LGLHOSEActivities Related to Real Estate51,497,1008,590 +560(+6.97%)7,500
45LHGHOSELessors of Real Estate50,012,01055,400 +400(+0.73%)56,200
46NBBHOSEReal Estate Development78,249,91642,550 +2,750(+6.91%)37,000
47NDNHNXReal Estate Development71,657,93621,100 +700(+3.43%)20,600
48NHAHOSEReal Estate Development28,116,55038,850 +2,500(+6.88%)35,000
49NLGHOSEReal Estate Development345,270,66051,000 +300(+0.59%)46,700
50NRCHNXOffices of Real Estate Agents and Brokers80,179,80522,800 +1,600(+7.55%)24,400
51NTLHOSEReal Estate Development60,989,95042,400 +2,750(+6.94%)38,300
52NVLHOSEReal Estate Development1,473,605,619102,000 -300(-0.29%)102,000
53PDRHOSEReal Estate Development486,771,91696,700 +300(+0.31%)91,300
54PTLHOSEActivities Related to Real Estate98,865,0807,940 -210(-2.58%)8,110
55PV2HNXActivities Related to Real Estate36,868,8006,300 +100(+1.61%)5,300
56PVLHNXActivities Related to Real Estate50,000,0008,600 -100(-1.15%)7,000
57PXIHOSEReal Estate Development30,000,0004,670 +300(+6.86%)3,580
58QCGHOSEReal Estate Development275,129,1418,970 +580(+6.91%)7,590
59RCLHNXReal Estate Development12,598,93017,600 +1,600(+10%)16,400
60SCRHOSEReal Estate Development366,356,30313,300 +300(+2.31%)13,150
61SDUHNXLessors of Real Estate20,000,0009,100 0(0%)9,200
62SGRHOSELessors of Real Estate59,999,98922,850 -150(-0.65%)23,400
63SICHNXLessors of Real Estate23,999,26416,000 -800(-4.76%)17,200
64SJSHOSEReal Estate Development113,897,48060,800 -600(-0.98%)62,700
65SZBHNXLessors of Real Estate30,000,00033,900 +100(+0.30%)33,700
66SZCHOSELessors of Real Estate100,000,00057,600 0(0%)56,000
67SZLHOSELessors of Real Estate18,190,90061,400 +2,300(+3.89%)53,200
68TCHHOSEReal Estate Development618,721,96816,650 0(0%)17,050
69TDCHOSEReal Estate Development100,000,00026,500 +1,300(+5.16%)22,750
70TDHHOSEActivities Related to Real Estate112,652,76711,300 +700(+6.60%)11,450
71TIGHNXActivities Related to Real Estate130,006,83417,500 +200(+1.16%)17,100
72TIPHOSELessors of Real Estate26,003,14345,600 +2,850(+6.67%)42,650
73TIXHOSELessors of Real Estate30,000,00033,900 +1,700(+5.28%)32,300
74TN1HOSEActivities Related to Real Estate33,836,73737,500 +1,000(+2.74%)37,000
75VC3HNXReal Estate Development66,811,84826,800 +100(+0.37%)26,900
76VC7HNXReal Estate Development24,022,63916,300 +1,400(+9.40%)18,900
77VHMHOSEReal Estate Development4,354,367,48877,900 -900(-1.14%)78,700
78VICHOSEReal Estate Development3,805,214,79191,000 -1,300(-1.41%)92,600
79VPHHOSEReal Estate Development95,357,8008,700 -270(-3.01%)8,330
80VPIHOSEReal Estate Development199,999,90042,900 -100(-0.23%)44,400
81VRCHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers50,000,00015,700 0(0%)13,850
82VREHOSELessors of Real Estate2,272,318,41030,600 -350(-1.13%)30,500
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.