VS-Sector: VS-Real Estate

675.67

+7.56 (+1.13%)
07/30/2021

Volume 154,775,561

Val. 4,431,459,816,200

Foreign Buy 4,999,500

Foreign Sell 7,146,600

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AGGHOSEReal Estate Development82,750,57753,500 -1,900(-3.43%)50,600
2APIHNXReal Estate Development35,400,00017,100 +100(+0.59%)17,100
3BAXHNXLessors of Real Estate8,200,00066,000 0(0%)65,500
4BCEHOSEReal Estate Development35,000,00010,550 -150(-1.40%)10,600
5BCMHOSELessors of Real Estate1,035,000,00041,800 +300(+0.72%)41,000
6BIIHNXLessors of Real Estate57,680,0008,500 0(0%)8,500
7CCLHOSEActivities Related to Real Estate47,499,88512,000 +300(+2.56%)12,100
8CDCHOSEReal Estate Development21,988,71613,500 +100(+0.75%)13,050
9CEOHNXReal Estate Development257,339,9858,600 0(0%)8,600
10CIGHOSEReal Estate Development31,539,9477,190 +40(+0.56%)6,500
11CKGHOSEReal Estate Development82,499,78117,200 +250(+1.47%)17,100
12CREHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers95,999,80050,400 -100(-0.20%)48,900
13D11HNXReal Estate Development6,551,96524,300 -400(-1.62%)24,800
14D2DHOSEReal Estate Development30,259,74250,900 +300(+0.59%)50,600
15DIGHOSEReal Estate Development409,890,96225,600 +450(+1.79%)24,650
16DRHHOSEActivities Related to Real Estate60,353,9338,640 +50(+0.58%)8,400
17DTAHOSEReal Estate Development18,059,8329,150 -620(-6.35%)9,000
18DXGHOSEReal Estate Development518,287,18121,550 +300(+1.41%)21,100
19DXSHNXOffices of Real Estate Agents and Brokers358,201,20826,700 +900(+3.49%)27,500
20EVGHOSEReal Estate Development105,000,0009,250 -140(-1.49%)9,180
21FDCHOSELessors of Real Estate38,623,48811,150 0(0%)11,150
22FIRHOSEReal Estate Development27,039,86435,900 +300(+0.84%)35,000
23FLCHOSEReal Estate Development709,997,80711,150 +150(+1.36%)10,600
24HARHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers95,684,0904,280 +60(+1.42%)4,270
25HDCHOSEReal Estate Development83,143,87459,600 -400(-0.67%)58,600
26HDGHOSEReal Estate Development163,631,71853,300 +300(+0.57%)54,100
27HLDHNXReal Estate Development20,000,00033,100 +100(+0.30%)32,500
28HPXHOSEReal Estate Development264,494,58230,000 -100(-0.33%)30,900
29HQCHOSEReal Estate Development476,599,2743,170 0(0%)3,100
30HU1HOSEReal Estate Development10,000,0008,900 +400(+4.71%)8,500
31HUTHNXReal Estate Development268,631,9658,400 0(0%)8,100
32ICGHNXReal Estate Development17,572,0007,800 +500(+6.85%)7,900
33IDVHNXLessors of Real Estate17,004,05163,100 -1,700(-2.62%)63,400
34IJCHOSEReal Estate Development217,097,32325,200 +700(+2.86%)24,800
35ITAHOSELessors of Real Estate938,321,5756,250 +40(+0.64%)6,000
36ITCHOSEReal Estate Development79,285,93412,800 +200(+1.59%)12,750
37KBCHOSELessors of Real Estate469,760,18934,450 +350(+1.03%)32,500
38KDHHOSEReal Estate Development623,086,42940,700 +900(+2.26%)39,150
39KHGHNXOffices of Real Estate Agents and Brokers174,817,54715,900 -200(-1.24%)17,200
40KOSHOSEActivities Related to Real Estate165,031,33528,800 0(0%)28,600
41L14HNXReal Estate Development26,834,64173,400 +800(+1.10%)75,500
42LDGHOSEActivities Related to Real Estate239,447,2115,910 +40(+0.68%)5,960
43LGLHOSEActivities Related to Real Estate51,497,1006,100 0(0%)6,130
44LHGHOSELessors of Real Estate50,012,01050,800 +900(+1.80%)51,000
45NBBHOSEReal Estate Development78,249,91626,650 -150(-0.56%)26,000
46NDNHNXReal Estate Development62,311,55519,300 +500(+2.66%)24,300
47NHAHOSEReal Estate Development28,116,55024,400 -350(-1.41%)25,650
48NLGHOSEReal Estate Development285,270,66043,700 +1,700(+4.05%)42,050
49NRCHNXOffices of Real Estate Agents and Brokers80,179,80518,700 +1,700(+10%)16,800
50NTLHOSEReal Estate Development60,989,95029,100 +1,900(+6.99%)27,150
51NVLHOSEReal Estate Development1,473,605,619104,000 0(0%)107,500
52PDRHOSEReal Estate Development486,771,91692,500 +1,600(+1.76%)90,500
53PTLHOSEActivities Related to Real Estate98,865,0808,300 +480(+6.14%)6,420
54PV2HNXActivities Related to Real Estate36,868,8003,000 +100(+3.45%)3,000
55PVLHNXActivities Related to Real Estate50,000,0003,300 -100(-2.94%)3,400
56PXIHOSEReal Estate Development30,000,0002,980 -20(-0.67%)3,000
57QCGHOSEReal Estate Development275,129,1416,360 +260(+4.26%)6,060
58RCLHNXReal Estate Development12,598,93014,700 +300(+2.08%)15,000
59SCRHOSEReal Estate Development366,356,30310,300 +640(+6.63%)9,850
60SDUHNXLessors of Real Estate20,000,0009,900 +900(+10%)9,000
61SGRHOSELessors of Real Estate59,999,98921,000 +350(+1.69%)21,500
62SICHNXLessors of Real Estate23,999,26418,600 0(0%)18,600
63SJSHOSEReal Estate Development113,897,48062,800 +300(+0.48%)63,700
64SZBHNXLessors of Real Estate30,000,00031,700 +500(+1.60%)31,800
65SZCHOSELessors of Real Estate100,000,00040,950 +950(+2.38%)39,900
66SZLHOSELessors of Real Estate18,190,90051,400 -600(-1.15%)51,000
67TCHHOSEReal Estate Development399,175,74419,150 +250(+1.32%)18,600
68TDCHOSEReal Estate Development100,000,00017,500 +100(+0.57%)17,650
69TDHHOSEActivities Related to Real Estate112,652,7676,570 +70(+1.08%)6,390
70TIGHNXActivities Related to Real Estate100,006,83412,600 +1,100(+9.57%)11,500
71TIPHOSELessors of Real Estate26,003,14337,150 -350(-0.93%)37,850
72TIXHOSELessors of Real Estate30,000,00031,200 0(0%)31,200
73TN1HOSEActivities Related to Real Estate23,335,80938,700 +50(+0.13%)42,950
74VC3HNXReal Estate Development61,015,64220,200 +1,700(+9.19%)21,000
75VC7HNXReal Estate Development24,022,63912,200 +100(+0.83%)12,100
76VHMHOSEReal Estate Development3,289,513,918108,300 +400(+0.37%)109,600
77VICHOSEReal Estate Development3,382,430,590107,200 +2,100(+2%)104,200
78VPHHOSEReal Estate Development95,357,8005,070 -10(-0.20%)5,000
79VPIHOSEReal Estate Development199,999,90039,050 +2,550(+6.99%)36,500
80VRCHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers50,000,0007,000 +30(+0.43%)6,900
81VREHOSELessors of Real Estate2,272,318,41027,650 +300(+1.10%)26,750
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.