VS-Sector: SX Thiết bị, máy móc

28.22

+1.63 (+6.12%)
05/08/2020

Khối lượng 38,393

Giá trị 137,502,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.