VS-Sector: VS-Banking

531.48

+7.16 (+1.37%)
04/19/2021

Volume 139,966,224

Val. 4,150,083,972,000

Foreign Buy 3,952,300

Foreign Sell 6,541,700

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACBHOSEDepository Credit Intermediation2,161,558,46033,550 +450(+1.36%)34,600
2BABHNXDepository Credit Intermediation708,500,00027,900 +300(+1.09%)28,800
3BIDHOSEDepository Credit Intermediation4,022,018,04042,950 +950(+2.26%)43,650
4CTGHOSEDepository Credit Intermediation3,723,404,55642,300 +300(+0.71%)42,050
5EIBHOSEDepository Credit Intermediation1,229,432,90427,000 +800(+3.05%)23,600
6HDBHOSEDepository Credit Intermediation1,593,767,29627,050 +400(+1.50%)27,650
7LPBHOSEDepository Credit Intermediation1,074,638,91519,300 +350(+1.85%)18,400
8MBBHOSEDepository Credit Intermediation2,798,756,87230,550 +350(+1.16%)31,100
9MSBHOSEDepository Credit Intermediation1,157,000,00022,350 +200(+0.90%)22,750
10NVBHNXDepository Credit Intermediation406,803,58717,600 0(0%)18,000
11OCBHOSEDepository Credit Intermediation1,095,906,34324,200 +200(+0.83%)25,050
12SHBHNXDepository Credit Intermediation1,750,512,90826,800 +1,000(+3.88%)25,400
13SSBHOSEDepository Credit Intermediation1,208,744,20827,350 +50(+0.18%)27,300
14STBHOSEDepository Credit Intermediation1,803,653,42922,750 +650(+2.94%)22,700
15TCBHOSEDepository Credit Intermediation3,504,906,23041,350 +900(+2.22%)41,600
16TPBHOSEDepository Credit Intermediation1,031,655,66628,100 +400(+1.44%)29,600
17VCBHOSEDepository Credit Intermediation3,708,877,44896,900 +600(+0.62%)97,500
18VIBHOSEDepository Credit Intermediation1,109,387,85251,900 +900(+1.76%)52,000
19VPBHOSEDepository Credit Intermediation2,454,748,36649,150 +200(+0.41%)49,700
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.