VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction54849
Continuous order matching47,4744,213
Closing auction4,808427
Put-Through
Market transactions52,8304,68923,360
Value: Billion Dong Trading date: 08/23/2019
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
08/22/2019Chứng khoán phái sinh 23/08/2019: Hạn chế giữ lệnh qua đêm
08/21/2019Chứng khoán phái sinh 22/08/2019: Khả năng rung lắc tăng lên
08/20/2019Chứng khoán phái sinh 21/08/2019: Basis mở rộng và đạt giá trị âm lớn
08/19/2019Chứng khoán phái sinh 20/08/2019: Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp
08/17/2019Chứng khoán phái sinh 19-23/08/2019: Tâm lý bi quan bao trùm
08/23/2019 17:39VPB: Tờ trình thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
08/23/2019 17:15MWG: Nghị quyết HĐQT số 09 & 10/2019 ngày 23/08/2019
08/23/2019 17:00HDB: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
08/23/2019 15:22REE: Nhận được hồ sơ chào mua công khai sửa đổi của Platinum Victory
08/23/2019 10:27Penm IV Germany GmbH & Co. KG đăng ký mua 5 triệu cp HPG
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD