VN30 Index Futures 01 month (HNX: VN30F1M)

1374.50

-7.60 -0.55
05/13/2021 13:02

Open1,376.5

High1,383.7

Low1,365.1

Vol160,532

OI34,383

Basis-11.17

Foreign Buy326

Foreign Sell723

High Listing1,382.1

Low Listing578.7

Avg Vol Listing102,026

Beta-

View with VN30F1M: VNM HPG MBB HNG VN30F2105
Trending: VNM (161,933) - HPG (159,068) - MBB (123,226) - ROS (117,657) - TCB (109,856)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
05/13/20211,376.51,381.2154,314-0.90 (-0.07%)
05/12/20211,348.41,382.1302,36732 (2.37%)
05/11/20211,372.11,350.1274,860-24.90 (-1.81%)
05/10/20211,323.71,375.0189,65451.20 (3.87%)
05/07/20211,335.81,323.8209,572-12.70 (-0.95%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
05/13/2021VN30F1M1,376.51,381.2154,314-0.90 (-0.07%)
05/13/2021VN30F2M1,372.01,375.4595-2.60 (-0.19%)
05/13/2021VN30F21051,376.51,381.2154,314-0.90 (-0.07%)
05/13/2021VN30F21061,372.01,375.4595-2.60 (-0.19%)
05/13/2021VN30F21091,360.01,364.1193.60 (0.26%)
05/13/2021VN30F21121,366.91,365.034-3.90 (-0.28%)
Maturity month:05/2021
Last trading date:05/20/2021
Last payment date:05/21/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.