CW CVPB03MBS20CE (HOSE: CVPB2014)

Trading suspension

5,680

10 (+0.18%)
02/05/2021 15:00

Open6,000

High6,400

Low5,550

Highest(Listed)7,800

Lowest(Listed)1,660

Vol10,600

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares2,000,000

Time to maturity-

Underlying price37,000

Exercise price23,700

Break Even **35,060

S-X *13,300

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (138,562) - SSI (94,819) - MBB (93,456) - ITA (75,221) - DIG (71,629)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (VPB)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVPB21061,700-50 (-2.86%)333,100-38840,807SSI5 months
CVPB21074,360-130 (-2.90%)45,600-5,38443,505VCI6 months
CVPB21082,320-100 (-4.13%)532,500-11042,250HCM6 months
CVPB2109450-170 (-27.42%)841,200-5,41142,862VND4 months
CVPB21102,200-250 (-10.20%)27,300-5,12545,709VND6 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (MBS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT21061,440-50 (-3.36%)56,30095,5006,200100,8204.5 months
CHPG2112600-90 (-13.04%)109,60047,700-1,20052,5004 months
CKDH21052,170-80 (-3.56%)34,00046,0508,45046,2804 months
CSTB2108420-80 (-16%)117,90028,00029,6803.5 months
CTCB21071,070-180 (-14.40%)31,10050,2002,70054,9904 months
CVHM2108500 (0.00%)50,80080,200-4,79489,5494 months
CVNM2110530-50 (-8.62%)287,10085,800-4,44195,4514.5 months
CVRE2108710-50 (-6.58%)114,40028,100-30031,2404 months
CACB21011,250-40 (-3.10%)214,40032,5501,15036,4004 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VPB
Underlying Issuer:Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (HOSE: VPB)
CW Issuer:MB Securities JSC (MBS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:3.5 months
Publish date:10/28/2020
Listing date:11/16/2020
First trading date:11/18/2020
Final trading day:02/05/2021
Maturity Date:02/09/2021
Conversion Ratio:2 : 1
Offering Price:1,700
Exercise price:23,700
Listed Shares:2,000,000
Outstanding Shares:2,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.