CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVNM2010)

Trading suspension

2,310

-110 (-4.55%)
02/04/2021 15:00

Open2,420

High2,420

Low1,720

Highest(Listed)3,560

Lowest(Listed)500

Vol697,700

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares13,000,000

Time to maturity-

Underlying price108,800

Exercise price110,000

Break Even **108,240

S-X *19,345

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVNM2010: CVNM2015 CVNM2016 CVHM2010 VNM CVNM2014
Trending: HPG (90,288) - MBB (71,189) - TCB (57,572) - VNM (51,107) - ACB (46,687)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month+20.37%

+/- From listing date-32.41%

High (10/22/2020)*2,864

Low (01/28/2021)*846

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month1,253,583

Highest volume (02/02/2021)*2,223,900

Lowest volume (09/30/2020)*10,080

Avg Vol (Listing)299,459

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.