CW.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

Trading suspension

10

-10 (-50%)
04/25/2022 15:00

Open20

High30

Low10

Highest(Listed)950

Lowest(Listed)10

Vol979,300

Foreign Buy54,790

Foreign Sell14,270

Outst. shares11,300,000

Time to maturity-

Underlying price63,000

Exercise price88,888

Break Even **89,088

S-X *-25,888

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVHM2111: VRE VHC VIC HPG IDI
Trending: HPG (126,865) - FLC (107,553) - DIG (103,877) - CEO (87,648) - MBB (77,637)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Peer Underlying Stock (VHM)

CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Exercise priceS-X*Break Even**CW IssuerCW TypeCW StyleMaturity PeriodLast trading date
CVHM211370-30 (-30%)5 : 190,000-23,20090,350SSICallEuropean-style8 months06/29/2022
CVHM2115250 (0.00%)10 : 194,000-27,20096,500ACBSCallEuropean-style9 months08/13/2022
CVHM2201300-20 (-6.25%)16 : 187,678-20,87892,478KISCallEuropean-style9 months09/19/2022
CVHM2202250-20 (-7.41%)8 : 193,000-26,20095,000HCMCallEuropean-style9 months09/16/2022
CVHM2203190-20 (-9.52%)10 : 183,000-16,20084,900MBSCallEuropean-style4.5 months06/22/2022
CVHM2204260 (0.00%)4 : 182,000-15,20083,040VNDCallEuropean-style5 months07/28/2022
CVHM2205330-40 (-10.81%)16 : 178,888-12,08884,168KISCallEuropean-style5 months08/11/2022
CVHM2206410 (0.00%)5 : 186,000-19,20088,050VCICallEuropean-style6 months09/22/2022
CVHM22071,40080 (+6.06%)8 : 173,000-6,20084,200MBSCallEuropean-style6 months10/17/2022
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Underlying priceExercise priceS-X*Break Even**Underlying
code
CW TypeCW StyleMaturity PeriodLast trading date
CHDB220145010 (+2.27%)5 : 124,35030,999-6,64933,249HDBCallEuropean-style9 months09/19/2022
CHPG2201420 (0.00%)10 : 137,65049,666-12,01653,866HPGCallEuropean-style10 months10/19/2022
CHPG2202380 (0.00%)10 : 137,65053,888-16,23857,688HPGCallEuropean-style9 months09/19/2022
CMSN2201550-50 (-8.33%)20 : 1107,800169,999-33,923150,893MSNCallEuropean-style9 months09/19/2022
CSTB2201420-30 (-6.67%)5 : 121,60029,888-8,28831,988STBCallEuropean-style9 months09/19/2022
CVHM2201300-20 (-6.25%)16 : 166,80087,678-20,87892,478VHMCallEuropean-style9 months09/19/2022
CVIC220158010 (+1.75%)16 : 177,800103,979-26,179113,259VICCallEuropean-style9 months09/19/2022
CVNM2201340-50 (-12.82%)15.74 : 168,10088,509-20,40993,860VNMCallEuropean-style9 months09/19/2022
CKDH2201290-10 (-3.33%)8 : 141,40061,618-20,21863,938KDHCallEuropean-style9 months10/03/2022
CNVL2201440 (0.00%)20 : 177,80093,979-16,179102,779NVLCallEuropean-style9 months10/03/2022
CPDR2201670-40 (-5.63%)5 : 153,800113,333-29,28485,540PDRCallEuropean-style9 months10/03/2022
CHDB220340010 (+2.56%)5 : 124,35028,888-4,53830,888HDBCallEuropean-style5 months08/11/2022
CHPG2206270 (0.00%)10 : 137,65048,888-11,23851,588HPGCallEuropean-style5 months08/11/2022
CKDH2204280-10 (-3.45%)8 : 141,40053,333-11,93355,573KDHCallEuropean-style5 months08/11/2022
CNVL2202550-40 (-6.78%)16 : 177,80079,999-2,19988,799NVLCallEuropean-style5 months08/11/2022
CPDR220231010 (+3.33%)16 : 153,80092,222-13,80871,244PDRCallEuropean-style5 months08/11/2022
CPOW2201200-10 (-4.76%)5 : 112,80016,666-3,86617,666POWCallEuropean-style4 months07/13/2022
CPOW2202420 (0.00%)5 : 112,80017,999-5,19920,099POWCallEuropean-style8 months11/11/2022
CSTB2205200-40 (-16.67%)8 : 121,60034,567-12,96736,167STBCallEuropean-style5 months08/11/2022
CVHM2205330-40 (-10.81%)16 : 166,80078,888-12,08884,168VHMCallEuropean-style5 months08/11/2022
CVIC2202600-20 (-3.23%)16 : 177,80082,222-4,42291,822VICCallEuropean-style5 months08/11/2022
CVJC2201360-10 (-2.70%)20 : 1125,300159,999-34,699167,199VJCCallEuropean-style5 months08/11/2022
CVNM2203320-30 (-8.57%)20 : 168,10081,111-13,01187,511VNMCallEuropean-style5 months08/11/2022
CVPB2203440-40 (-8.33%)16 : 130,60028,8881,71235,928VPBCallEuropean-style4 months07/13/2022
CVPB220480040 (+5.26%)16 : 130,60030,888-28843,688VPBCallEuropean-style8 months11/11/2022
CVRE2203480-30 (-5.88%)4 : 127,35033,979-6,62935,899VRECallEuropean-style5 months08/11/2022
CHDB220578010 (+1.30%)5 : 124,35027,111-2,76131,011HDBCallEuropean-style6 months10/18/2022
CHPG2209460-80 (-14.81%)8 : 137,65045,555-7,90549,235HPGCallEuropean-style4 months08/18/2022
CHPG2210620-40 (-6.06%)8 : 137,65047,777-10,12752,737HPGCallEuropean-style6 months10/18/2022
CKDH2206400-70 (-14.89%)8 : 141,40052,999-11,59956,199KDHCallEuropean-style5 months09/16/2022
CMSN220361040 (+7.02%)20 : 1107,800126,789-18,989138,989MSNCallEuropean-style4 months08/18/2022
CNVL2204600 (0.00%)16 : 177,80085,999-8,19995,599NVLCallEuropean-style5 months09/16/2022
CSTB2207380-90 (-19.15%)5 : 121,60028,888-7,28830,788STBCallEuropean-style4 months08/18/2022
CSTB2208530-40 (-7.02%)5 : 121,60030,111-8,51132,761STBCallEuropean-style6 months10/18/2022
CVIC2204640 (0.00%)16 : 177,80083,333-5,53393,573VICCallEuropean-style4 months08/18/2022
CVIC2205750 (0.00%)16 : 177,80086,666-8,86698,666VICCallEuropean-style6 months10/18/2022
CVJC2202530-20 (-3.64%)20 : 1125,300156,789-31,489167,389VJCCallEuropean-style5 months09/16/2022
CVNM220565010 (+1.56%)16 : 168,10079,999-11,89990,399VNMCallEuropean-style6 months10/18/2022
CVRE2205600-20 (-3.23%)5 : 127,35032,222-4,87235,222VRECallEuropean-style4 months08/18/2022
CVRE2206600-40 (-6.25%)5 : 127,35035,555-8,20538,555VRECallEuropean-style6 months10/18/2022
CVRE2207500-30 (-5.66%)8 : 127,35033,333-5,98337,333VRECallEuropean-style5 months10/18/2022
CPDR220362040 (+6.90%)10 : 153,80065,999-12,19972,199PDRCallEuropean-style5 months09/16/2022
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.