Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CNVL1901)

CW NVL.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
05/02/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,050

Thấp nhất NY10

KLGD10

NN mua1

NN bán1

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở54,000

Giá thực hiện62,088

Hòa vốn **62,128

S-X *-8,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CNVL1901: CFPT1908 CFPT2001 CFPT2002 CHPG1909 CMSN1902
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01