CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (HOSE: CHPG2102)

28,000

(%)

Open

High

Low

Highest(Listed)35,600

Lowest(Listed)7,700

Vol-

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares2,000,000

Time to maturity10

Underlying price50,600

Exercise price41,000

Break Even **69,000

S-X *9,600

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (166,526) - MBB (155,547) - CTG (108,317) - STB (105,258) - TCB (104,202)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
06/25/202128,000 (0.00%)
06/24/202128,000-1,250 (-4.27%)13,800
06/23/202129,25050 (+0.17%)300
06/22/202129,200200 (+0.69%)39,800
06/21/202129,000-1,000 (-3.33%)137,600
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (HPG)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CHPG202040,000 (0.00%)24,60066,000VND9 months
CHPG21018,300 (0.00%)3,71280,088KIS9 months
CHPG210228,000 (0.00%)9,60069,000ACBS6 months
CHPG210313,200 (0.00%)8,60068,400VND6 months
CHPG21047,820 (0.00%)5,80068,260MBS5 months
CHPG210515,930 (0.00%)8,60073,860HCM6 months
CHPG210612,000 (0.00%)40074,200MBS4.5 months
CHPG21074,990 (0.00%)-8,76884,318KIS4 months
CHPG21084,880 (0.00%)-8,85683,856KIS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (ACBS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHPG210228,000 (0.00%)50,6009,60069,0006 months
CTCB210123,900 (0.00%)50,90019,90054,9009 months
CMWG21046,800 (0.00%)144,0009,000203,00012 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:HPG
Underlying Issuer:Hoa Phat Group Joint Stock Company (HOSE: HPG)
CW Issuer:ACB Securities Ltd., Co (ACBS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:01/05/2021
Listing date:01/14/2021
First trading date:01/18/2021
Final trading day:07/01/2021
Maturity Date:07/05/2021
Conversion Ratio:1 : 1
Offering Price:6,600
Exercise price:41,000
Listed Shares:2,000,000
Outstanding Shares:2,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.