Mã xem cùng XAYDUNG14: ABC KDF TAC THB
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)