CTCP Vận tải và Thương mại (OTC: Vitranimex)

Transportation And Trading Joint Stock Company

Trending: HPG (25.510) - CTG (22.773) - ROS (19.194) - VNM (18.460) - MBB (18.171)