Mã xem cùng VINACAPITAL: AST DPG EIB EVF GEG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)