Mã xem cùng VINACAPITAL: KDC CTD DBC HDB TCB
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)