Mã xem cùng VIETCAPITAL: ACB SHB STB VCI VIETCAPITALBANK
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)