Mã xem cùng VISE: ECC KIS MBS SBBS
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)