Mã xem cùng VCBF: VCB VEOF VLA VNI VNM
Trending: VNM (27.700) - HPG (24.430) - MSN (21.401) - FLC (19.274) - MWG (18.453)